Algemene voorwaarden

1 Minimum aantal deelnemers

Mochten er voor een vakantieweek minder dan acht deelnemers zijn dan behouden wij ons het recht voor de betreffende week, tot zes weken voor aanvang te annuleren. Wij zullen de deelnemer dan alternatieven aanbieden.

2 Uitsluitingen

De Spring behoudt zich het recht voor deelnemers uit te sluiten. Dit zal gebeuren onder opgaaf van redenen. Blijkt tijdens de vakantie het gedrag, of de psychische en/of lichamelijke mogelijkheden van een deelnemer zodanig dat het vakantieplezier van anderen in gevaar komt, dan behoudt de Spring zich het recht voor deze deelnemer naar huis te sturen.

3 Aanmelding

Er is sprake van een aanmelding als het inschrijfformulier volledig ingevuld door de Spring is ontvangen en geaccepteerd en de eerste aanbetaling op rekening van de Spring is overgemaakt.

4 Bevestiging en betaling

Nadat het inschrijfformulier door de Spring is ontvangen en getoetst n.a.v. het onder punt 2 gestelde, ontvangt de deelnemer een bevestiging van de geboekte vakantie.
Tevens ontvangt de deelnemer een factuur voor de vakantie waarin opgenomen:

  • De aanbetaling, deze is voor alle vakanties € 200,-.
  • Het bedrag van de hoofdsom, dit bedrag dient uiterlijk 6 weken voor aanvang van de vakantie te zijn betaald.
  • Indien er een annuleringsverzekering is afgesloten het bedrag van die verzekering.
    De aanbetaling en indien afgesloten de annuleringsverzekeringspremie dienen binnen veertien dagen te zijn bijgeschreven op rekening van de Spring.

5 Verzekeringen

Annuleringsverzekering
Indien een deelnemer onverhoopt door ziekte niet aan de vakantie kan deelnemen dient hij hoge annuleringskosten te betalen. Zie punt 6.
Om dit te voorkomen achten wij het raadzaam dat de deelnemer een annuleringsverzekering afsluit.
Realiseert u zich wel dat alleen geldige redenen worden geaccepteerd door de verzekeraar. “Geen zin meer hebben” wordt niet als geldig geaccepteerd.

Indien er een annuleringsverzekering is afgesloten via ons en de geboekte vakantie wordt geannuleerd, moet de reden voor annulering middels een email aan ons gemeld worden. Het terug claimen van (een gedeelte van) de reissom dient uiterlijk binnen 2 weken na de betreffende vakantie te gebeuren.

Reisbagage- en ongevallenverzekering
Deze verzekering is niet in de reissom inbegrepen en moet indien de deelnemer deze verzekeringen wenselijk acht door de deelnemer zelf afgesloten worden.

6 Annuleringskosten

Bij annulering zonder afgesloten annuleringsverzekering, ofwel zonder geldige reden, gelden de volgende kosten:

Bij annulering tot 8 weken voor aanvang: de aanbetaling.
Bij annulering tot 6 weken voor aanvang: de aanbetaling + 25% van de hoofdsom.
Bij annulering tot 3 weken voor aanvang: de aanbetaling + 50% van de hoofdsom.
Bij annulering tot 1 week voor aanvang: de aanbetaling + 75% van de hoofdsom.
Bij annulering vanaf de 7e dag voor aanvang: de aanbetaling + 100% van de hoofdsom.

7 Verplichtingen de Spring

De Spring verplicht zich tot het behoorlijk uitvoeren van de vakantie en het programma.
Programmawijzigingen onder voorbehoud.
Wanneer tijdens een vakantie een deelnemer schade ondervindt aan zijn bezittingen of letsel oploopt en de oorzaak daarvan een tekortkoming is van de organisatie, verplicht de Spring zich de deelnemer hulp te verlenen en de schade te vergoeden.

8 Uitsluiting aansprakelijkheid de Spring

De Spring is niet aansprakelijk voor schade of tekortkomingen in de uitvoering van de vakantie indien deze te wijten is aan tekortkomingen van de deelnemer of diens wettige vertegenwoordiger. De Spring is niet aansprakelijk voor het niet of slecht uitvoeren van een vakantie indien er sprake is van overmacht.
De Spring is niet aansprakelijk voor het tijdens de vakantie kwijtraken van bagage.

9 Verplichtingen deelnemer

Het inschrijfformulier dient volledig en naar waarheid ingevuld te worden. Indien tussen de aanmelding en de feitelijke vakantie zich veranderingen voordoen dient de Spring hiervan op de hoogte gesteld te worden.
Het is beslist noodzakelijk dat de Spring op de hoogte is van bijzonderheden t.a.v. gedrag en gezondheid van de deelnemer. Vermeld eventuele functie- / gedragsstoornissen op het inschrijfformulier of op een bijlage. Met alle informatie wordt vertrouwelijk omgegaan.

10 Hulpverlening

De Spring heeft de plicht een in moeilijkheden verkerende deelnemer naar beste weten en kunnen hulp te verlenen en van deze hulp de kosten te dragen indien de schuld van de moeilijkheden bij de Spring rust. Ligt de schuld bij de deelnemer zelf, dan is deze verplicht de kosten voor de hulpverlening zelf te dragen.

11 Kennelijke fouten

Kennelijke fouten of vergissingen in het programma binden de Spring niet.

12 Gebruik beeldmateriaal voor promotie

Tijdens de vakanties maken wij foto’s en video’s. Alle deelnemers krijgen de foto’s mee naar huis op een cd-rom als herinnering aan de vakantie. Tevens gebruiken wij dit beeldmateriaal voor promotionele doeleinden, zoals de vakantiefolder, onze website en op social media. Indien de deelnemer of de ouders / begeleiding / bewindvoerders bezwaar hebben tegen dit gebruik dan moet dit vóór de vakantie schriftelijk aan ons doorgegeven worden.

13 Algemene Verordening Gegevensbescherming

De persoonsgegevens die worden ingevuld op het inschrijfformulier gebruiken wij voor de voorbereiding en de uitvoering van de vakanties. De adresgegevens worden gebruikt voor de jaarlijkse mailing. We hebben een bewerkersovereenkomst met de verwerker van onze inschrijfformulieren. Na twee jaar worden alle inschrijfformulieren vernietigd. Wij gaan zorgvuldig en vertrouwelijk om met de gegevens en ze zijn beveiligd opgeslagen. De gegevens worden niet verstrekt aan derden voor andere doelen dan het organiseren van onze vakanties. Indien deelnemers hun bij ons bekende gegevens wensen te verwijderen of wijzigen kunnen zij dit schriftelijk aan ons doorgeven.

14 Google Analytics – verklaring van Google

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde anonieme informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website wordt gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website (Hayona BV) en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

15 Voorbehoud

Bij het vaststellen van de reissommen is uitgegaan van de BTW-percentages geldend per januari 2019. Wijzigingen hierin kunnen leiden tot een herziening van de reissom.