Algemene voorwaarden

1 Minimum aantal deelnemers
Mochten er voor een vakantieweek minder dan acht deelnemers zijn dan behouden wij ons het recht voor de betreffende week, tot zes weken voor aanvang te annuleren. Wij zullen de deelnemer dan alternatieven aanbieden.

2 Uitsluitingen
De Spring behoudt zich het recht voor deelnemers uit te sluiten. Dit zal gebeuren onder opgaaf van redenen. Blijkt tijdens de vakantie het gedrag, of de psychische en/of lichamelijke mogelijkheden van een deelnemer zodanig dat het vakantieplezier van anderen in gevaar komt, dan behoudt de Spring zich het recht voor deze deelnemer naar huis te sturen.

3 Aanmelding
Er is sprake van een aanmelding als het inschrijfformulier volledig ingevuld door de Spring is ontvangen en geaccepteerd en de eerste aanbetaling op rekening van de Spring is overgemaakt.

4 Bevestiging en betaling
Nadat het inschrijfformulier door de Spring is ontvangen en getoetst n.a.v. het onder punt 2 gestelde, ontvangt de deelnemer een bevestiging van de geboekte vakantie.
Tevens ontvangt de deelnemer een factuur voor de vakantie waarin opgenomen:

  • De aanbetaling, deze is voor alle vakanties € 100,-.
  • Het bedrag van de hoofdsom, dit bedrag dient uiterlijk 6 weken voor aanvang van de vakantie te zijn betaald.
  • Indien er een annuleringsverzekering is afgesloten het bedrag van die verzekering.
    De aanbetaling en indien afgesloten de annuleringsverzekeringspremie dienen binnen veertien dagen te zijn bijgeschreven op rekening van de Spring.

5 Verzekeringen
Annuleringsverzekering
Indien een deelnemer onverhoopt door ziekte niet aan de vakantie kan deelnemen dient hij hoge annuleringskosten te betalen. Zie punt 6.
Om dit te voorkomen achten wij het raadzaam dat de deelnemer een annuleringsverzekering afsluit.
Realiseert u zich wel dat alleen geldige redenen worden geaccepteerd door de verzekeraar. “Geen zin meer hebben” wordt niet als geldig geaccepteerd.

Reisbagage- en ongevallenverzekering
Deze verzekering is niet in de reissom inbegrepen en moet indien de deelnemer deze verzekeringen wenselijk acht door de deelnemer zelf afgesloten worden.

6 Annuleringskosten
Bij annulering zonder afgesloten annuleringsverzekering, ofwel zonder geldige reden, gelden de volgende kosten:

Bij annulering tot 8 weken voor aanvang: de aanbetaling.
Bij annulering tot 6 weken voor aanvang: de aanbetaling + 25% van de hoofdsom.
Bij annulering tot 3 weken voor aanvang: de aanbetaling + 50% van de hoofdsom.
Bij annulering tot 1 week voor aanvang: de aanbetaling + 75% van de hoofdsom.
Bij annulering vanaf de 7e dag voor aanvang: de aanbetaling + 100% van de hoofdsom.

7 Verplichtingen de Spring
De Spring verplicht zich tot het behoorlijk uitvoeren van de vakantie en het programma.
Programmawijzigingen onder voorbehoud.
Wanneer tijdens een vakantie een deelnemer schade ondervindt aan zijn bezittingen of letsel oploopt en de oorzaak daarvan een tekortkoming is van de organisatie, verplicht de Spring zich de deelnemer hulp te verlenen en de schade te vergoeden.

8 Uitsluiting aansprakelijkheid de Spring
De Spring is niet aansprakelijk voor schade of tekortkomingen in de uitvoering van de vakantie indien deze te wijten is aan tekortkomingen van de deelnemer of diens wettige vertegenwoordiger. De Spring is niet aansprakelijk voor het niet of slecht uitvoeren van een vakantie indien er sprake is van overmacht.
De Spring is niet aansprakelijk voor het tijdens de vakantie kwijtraken van bagage.

9 Verplichtingen deelnemer
Het inschrijfformulier dient volledig en naar waarheid ingevuld te worden. Indien tussen de aanmelding en de feitelijke vakantie zich veranderingen voordoen dient de Spring hiervan op de hoogte gesteld te worden.
Het is beslist noodzakelijk dat de Spring op de hoogte is van bijzonderheden t.a.v. gedrag en gezondheid van de deelnemer. Vermeld eventuele functiestoornissen op het inschrijfformulier of op een bijlage. Met alle informatie wordt vertrouwelijk omgegaan.

10 Hulpverlening
De Spring heeft de plicht een in moeilijkheden verkerende deelnemer naar beste weten en kunnen hulp te verlenen en van deze hulp de kosten te dragen indien de schuld van de moeilijkheden bij de Spring rust. Ligt de schuld bij de deelnemer zelf, dan is deze verplicht de kosten voor de hulpverlening zelf te dragen.

11 Kennelijke fouten
Kennelijke fouten of vergissingen in het programma binden de Spring niet.

12 Voorbehoud
Bij het vaststellen van de reissommen is uitgegaan van de BTW-percentages geldend per oktober 2012. Wijzigingen hierin kunnen leiden tot een herziening van de reissom.